Klauzula informacyjna

Home/Klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna 2019-02-22T10:09:03+00:00

Klauzula informacyjna
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Branżowa Szkoła I Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna NIP 8551590846 informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Branżowa Szkoła I Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna z siedzibą w Świnoujściu – ul. Białoruska 2, 72-602 Świnoujście, NIP 8551590846, tel.: 512 263 501 mail: sekretariat@aks.szkola.pl , dalej jako „ADO”;
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, IOD jest Pani Anna Jezierska, e-mail: iod@ aks.szkola.pl;
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane :
• w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.(Dz.U.z 2017r. poz. 2198), art.6 ust.1lit.c RODO
• w celu realizacji umów lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• w pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) np. w zakresie upublicznienia wizerunku dziecka, promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Kuratorium Oświaty, Organ Prowadzący Szkołę, SIO, Policja).
Dane przetwarzane w celach związanych z promocją Szkoły będą udostępniane, rozpowszechniane poprzez umieszczenie np. na tablicach informacyjnych, szkolnej gazetce, oficjalnych szkolnych stronach internetowych.
5. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w szczegolności przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.). Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl;
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest:
a) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa
b) dobrowolne, jeżeli ma na celu zawarcie umowy lub odbywa się na podstawie Państwa zgody. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem zawarcia umowy lub uczestnictwa w szkolnych wydarzeniach (np. konkursach, zawodach) i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez Szkołę zakresie. Brak podania danych może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy lub uczestnictwa w tych wydarzeniach
9. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
10. Administrator nie profiluje danych osobowych.