ZALECENIA PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE

Home/Aktualności Branżowej Szkoły I Stopnia/ZALECENIA PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE

ZALECENIA PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE

ZALECENIA PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE

w związku z ryzykiem zarażenia koronawirusem

ZALECENIA

DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWINOUJŚCIU

W ZWIĄZKU Z RYZYKIEM ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

Jeśli u ucznia lub pracownika szkoły, przedszkola, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego w ciągu ostatnich 14 dni:

ZAOBSERWOWANO objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem to:

 1. a) należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną tel. 91 321 24 94 lub 694 493 765
 2. b) lub uczeń, pracownik powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania

W przypadku gdy:

NIE ZAOBSERWOWANO wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni należy kontrolować stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel):

Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpią wyżej wymienione objawy, można zakończy kontrolę.

Jeżeli w ciągu 14 dni zaobserwowano wyżej wymienione objawy to:

 • należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną
 • lub chory powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) jeżeli uczeń, pracownik szkoły miał kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem to:

 • należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.

PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI

Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

 1. Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).

Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

 1. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

 1. Zachować bezpieczną odległość

Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak 2019-nCoV, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

 1. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

 1. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić do szkoły

Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w  Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczką ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.

 1. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.
 2. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.
 3. Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego

Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.

 1. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.
 2. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.
2020-05-08T14:15:38+00:00