PILNY KOMUNIKAT!!!

PILNY KOMUNIKAT!!!

W związku z opublikowaniem 20.03.2020r. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. 

informujemy, że:

W przypadku uczniów będących młodocianymi pracownikami, zajęcia praktyczne zaplanowane do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, mogą być, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizowane do końca roku szkolnego 2019/2020 (do końca sierpnia 2020r. – oprócz klas III) lub w klasach programowo wyższych (nie dotyczy klas III). W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty uczniowie ci mogą realizować zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego lub z zakresu kształcenia ogólnego przewidziane do realizacji w tej samej klasie lub w klasach programowo wyższych (nie dotyczy klas III).

Ważne!!! Rozporządzenie wprowadza obowiązek realizowania podstawy programowej metodą zdalną oraz sposoby monitorowania oraz oceniania osiągnieć i postępów uczniów. 

Dokładne wytyczne na temat sposobu kształcenia zdalnego zostaną przekazane w najbliższych dniach. 

W związku z powyższym, zmianie ulegnie plan zajęć dla wszystkich klas. O zmianach zostaną Państwo powiadomieni za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz na stronie internetowej szkoły. 

Pełną treść rozporządzenia można przeczytać na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

lub 

http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/ksztalcenie-na-odleglosc-nowe-regulacje-prawne/

2020-05-08T14:51:12+00:00