Aktualności

Home/Aktualności
Aktualności 2020-04-08T09:23:19+00:00

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 9.04.2020r. – 13.04.2020r.  SEKRETARIAT szkoły będzie NIECZYNNY 

W sprawach bardzo pilnych prosimy o kontakt mailowy sekretariat@aks.szkola.pl 

 

 

UWAGA – NOWY PLAN!!!

Informujemy, iż w zakładce PLAN ZAJĘĆ – na ostatnich pozycjach znajdą Państwo nowy plan i rozkład zajęć lekcyjnych dla poszczególnych klas, który będzie obowiązywał w okresie 25.03.2020r – 10.04.2020r.

Jednocześnie informujemy, iż dla dobra uczniów i lepszej organizacji, zdalne lekcje ulegają skróceniu – będą trwały po 30 minut każda.

Zgodnie z Komunikatem  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej oraz po uzgodnieniu z pracodawcą informujemy, iż rodzice mają prawo zdecydować czy dziecko będzie obecne na zajęciach praktycznej nauki zawodu u pracodawcy w czasie trwania zawieszenia zajęć edukacyjnych w szkołach. 

 

 

PILNY KOMUNIKAT!!!

W związku z opublikowaniem 20.03.2020r. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. 

informujemy, że:

W przypadku uczniów będących młodocianymi pracownikami, zajęcia praktyczne zaplanowane do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, mogą być, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizowane do końca roku szkolnego 2019/2020 (do końca sierpnia 2020r. – oprócz klas III) lub w klasach programowo wyższych (nie dotyczy klas III). W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty uczniowie ci mogą realizować zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego lub z zakresu kształcenia ogólnego przewidziane do realizacji w tej samej klasie lub w klasach programowo wyższych (nie dotyczy klas III).

Ważne!!! Rozporządzenie wprowadza obowiązek realizowania podstawy programowej metodą zdalną oraz sposoby monitorowania oraz oceniania osiągnieć i postępów uczniów. 

Dokładne wytyczne na temat sposobu kształcenia zdalnego zostaną przekazane w najbliższych dniach. 

W związku z powyższym, zmianie ulegnie plan zajęć dla wszystkich klas. O zmianach zostaną Państwo powiadomieni za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz na stronie internetowej szkoły. 

 

Pełną treść rozporządzenia można przeczytać na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

lub 

http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/ksztalcenie-na-odleglosc-nowe-regulacje-prawne/

 

WAŻNE!!!

Zgodnie z Komunikatem  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej oraz po uzgodnieniu z pracodawcą informujemy, iż rodzice mają prawo zdecydować czy dziecko będzie obecne na zajęciach praktycznej nauki zawodu u pracodawcy w czasie trwania zawieszenia zajęć edukacyjnych w szkołach. 

W związku z powyższym, prosimy o informowanie na bieżąco sekretariatu szkoły o nieobecnościach uczniów na praktykach w danym dniu (w godzinach rannych). 

 

Serdecznie dziękujemy!!!

W DNIACH 12.03.2020r. – 25.03.2020r. ZAJĘCIA W SZKOLE SIĘ NIE ODBYWAJĄ!!!

 

KOMUNIKAT!!!

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

11.03.2020

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Zawieszenie zajęć w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych na obszarze całego kraju

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół (w tym szkół dla dorosłych) i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Uwaga! W przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych o udziale w zajęciach dziecka decyduje rodzic. To nie obowiązek lecz prawo. Rodzic, którego dziecko do 8. roku życia nie bierze udziału w zajęciach ma prawo do zasiłku opiekuńczego.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych (w tym szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych) nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy; natomiast pracownicy administracji i obsługi normalnie świadczą pracę;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego, zawieszenie dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę – dotyczy to także zajęć praktycznych i praktyk zawodowych realizowanych poza szkołą, na obszarze całego kraju, przez uczniów niebędących młodocianymi pracownikami;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami (posiadający umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego) nie uczęszczają do szkoły. Czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły nie oznacza jednak zwolnienia z czasu nauki. Uczniowie ci w dniach tygodnia, w których dotychczas realizowali kształcenie w szkole realizują to kształcenie w domu, np. w formie samokształcenia lub z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez szkoły.

Uwaga

W związku z zagrożeniem epidemicznym apelujemy do pracodawców, aby w stosunku do uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zwolnić tych uczniów z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. Stosowny komunikat w tej sprawie zostanie wydany wspólnie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Jednocześnie informujemy, że w MEN prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki  pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • na wniosek rodzica ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z Twojej szkoły, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, masz obowiązek zorganizowania mu opieki;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 

 

ZALECENIA PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE

w związku z ryzykiem zarażenia koronawirusem

ZALECENIA

DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWINOUJŚCIU

W ZWIĄZKU Z RYZYKIEM ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

Jeśli u ucznia lub pracownika szkoły, przedszkola, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego w ciągu ostatnich 14 dni:

ZAOBSERWOWANO objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem to:

 1. a) należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną tel. 91 321 24 94 lub 694 493 765
 2. b) lub uczeń, pracownik powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania

W przypadku gdy:

NIE ZAOBSERWOWANO wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni należy kontrolować stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel):

Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpią wyżej wymienione objawy, można zakończy kontrolę.

Jeżeli w ciągu 14 dni zaobserwowano wyżej wymienione objawy to:

 • należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną
 • lub chory powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) jeżeli uczeń, pracownik szkoły miał kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem to:

 • należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.

PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI

Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

 1. Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).

Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

 1. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

 1. Zachować bezpieczną odległość

Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak 2019-nCoV, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

 1. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

 1. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić do szkoły

Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w  Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczką ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.

 1. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.
 2. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.
 3. Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego

Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.

 1. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.
 2. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

 

 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w naszej szkole

„nie opłakała ich Elektra

nie pogrzebała Antygona

i będą tak przez całą wieczność

w głębokim śniegu wiecznie konać”

          Ten fragment wiersza pt. „Wilki” Zbigniewa Herberta przyświecał niecodziennej lekcji historii w naszej szkole. W taki sposób młodzież uczyła się o niezłomnych bohaterach, którzy walczyli o wolną Polskę. Oglądając wystawę „Żołnierze wyklęci. Podziemie niepodległościowe 1944-1963” uczniowie musieli wyszukać informacje na temat traktowania żołnierzy i polskiej ludności na Kresach Wschodnich przez władze komunistyczne, sposobach zabijania, tych którzy walczyli o niezależność Polski, udziału młodzieży w walce z komunistycznym reżimem i karach, jakie ją za to spotykały.

Zorganizowanie wystawy było możliwe dzięki przekazaniu przez szczeciński oddział Instytutu Pamięci Narodowej okolicznościowych plakatów.

received_199041911173341 received_307058710253398 20200302_090455 20200302_090515 20200302_090531 20200302_090609 20200302_090625 20200302_100005 20200302_100008

 

 

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej w związku z zagrożeniem koronawirusem

rece

Poniżej załączamy rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa

rekomendacje-ministra-edukacji-narodowej 

NFZ uruchomił w środę całodobową infolinię (800 190 590) udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Plakat koronawirus

 

LICEALIADA – PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW

 

W czwartek 30 stycznia 2020 r. w hali sportowej przy ulicy Białoruskiej odbyły się  Mistrzostwa Miasta Świnoujście w Piłce Siatkowej  chłopców w ramach Licealiady 2019/2020 .

Organizatorem turnieju był  Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu.

 Do rozgrywek przystąpiło pięć zespołów ze świnoujskich szkół średnich w kategorii chłopców:

LO;  CEZiT;  ZSM;  AKS;  LOGOS

Turniej rozegrano systemem „ każdy z każdym”, do dwóch wygranych setów.

Spotkania dostarczały wielu ciekawych akcji oraz siatkarskich wymian, można było podziwiać umiejętności siatkarskie, duże  zaangażowanie i grę do ostatniej minuty, po bardzo wyrównanej rywalizacji :

I miejsce – Zespół Szkół Morskich im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu

II miejsce –Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka w Świnoujściu

III miejsce – Centrum Edukacji zawodowej i Turystki w Świnoujściu

IV miejsce – Branżowa Szkoła I Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna w  Świnoujściu

V miejsce – Fundacja LOGOS ul. Grunwaldzka 47 w Świnoujściu

                Pierwszy zespół reprezentować będzie nasze miasto w ćwierćfinałach Mistrzostw Województwa (Region B).

Na zakończenie turnieju każda drużyna otrzymała okolicznościowe puchary ufundowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „ Wyspiarz”.

dav

dav

info: OSiR Wyspiarz

Uwaga!!!  Zebranie z rodzicami!!!

Informujemy, iż zebranie wychowawców klas z rodzicami odbędzie się w piątek 24.01.2020r. o godzinie 16.00

Zebranie będzie podsumowaniem pierwszego półrocza.

Obecność obowiązkowa.

Serdecznie zapraszamy. 

 

 

Narodowe Święto Niepodległości – uczniowie złożyli hołd Bohaterom!

aks

         Za oknem coraz częściej pada deszcz i jest chłodna jesienna szaruga… Przyroda przybrała różne odcienie żółci i brązu… Jednak w sercach uczniów 7 listopada zapanowały barwy biało-czerwone. W tym dniu wystąpili w roli recytatorów i chórzystów podczas koncertu z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę NIEPODLEGŁOŚCI. Recytowali wiersze o pięknie ojczystego kraju, tęsknocie poetów- przymusowych emigrantów za utraconą ojczyzną, bohaterskiej walce wielu bezimiennych Polaków, a także przypomnieli postać Józefa Piłsudskiego. Patriotycznego klimatu oprócz “Mazurka Dąbrowskiego” i “Roty” dodały pieśni legionowe. Na końcu uczniowie zapewnili, że: “kochają i rozumieją WOLNOŚĆ” oraz jej: “nie oddadzą”.

 

1 23 

“Drzwi otwarte”

Uprzejmie informujemy, iż w czwartek 14.11.2019r. o godzinie 16:00 odbędą się w szkole “Drzwi otwarte”-  zebrania z rodzicami  uczniów klas I, II i III.

Na zebraniu obecny będzie Prezes Szkoły, tak więc zapraszamy wszystkich chętnych, którzy mają jakiekolwiek pytania dotyczące praktyk.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

“SZKOŁA PAMIĘTA”

25 października uczniowie klasy pierwszej wzięli udział w akcji ogłoszonej przez Ministra Edukacji Narodowej- Szkoła pamięta. Tego dnia udali się na świnoujski cmentarz, gdzie pod obeliskami ofiar zbrodni katyńskiej, żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej, księdza Jerzego Popiełuszki, dawnych mieszkańców miasta oraz na grobach żołnierzy Armii Krajowej i zasłużonych mieszkańców Świnoujścia zapalili znicze. Uczniowie z Wenezueli poznali  polską tradycję związaną z obchodami Wszystkich Świętych w Polsce. Dla wielu była to też niecodzienna lekcja historii.1 (1) 1 (4) 1 (5) 1 (6)

 

 

II Międzynarodowe Starcie FUTSALU A.K.S. CUP!!!

 

 turniej

AKS Poland oraz Branżowa Szkoła I Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna serdecznie zapraszają na II Międzynarodowy Turniej Futsalu o Puchar AKS Świnoujście, który odbędzie się w sobotę 26.10.2019r. w hali sportowej przy ul. Białoruskiej .

W zawodach udział weźmie udział kilka międzynarodowych drużyn – między innymi 2 drużyny z naszej szkoły, zespół AKS Poland, zespół OHP Świnoujście oraz trzy zespoły międzynarodowe: Wenezuela, Dania oraz Kolumbia. To już druga edycja turnieju.

Rozpoczęcie imprezy – godzina 11.30
Pierwszy gwizdek – godzina 12.00
Planowane zakończenie – około godziny 17.00

Podczas imprezy skosztować będzie można międzynarodowej kuchni – specjałów duńskich i wenezuelskich…

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy oraz kibicowania wybranej drużynie!

Liczymy na Państwa obecność.

 

ZABRANIE Z RODZICAMI!!!

Informujemy, iż zebranie z rodzicami dla klas I, II oraz III odbędzie się w czwartek 10.10.2019r. o godzinie 16.00 

Prosimy o obecność!

 

 

Dziennik elektroniczny już działa!

         Informujemy, iż dziennik elektroniczny już funkcjonuje. Bardzo prosimy o przesyłanie na telefon szkolny smsem adresu mailowego rodzica, który chce korzystać z dziennika. Po wprowadzeniu go do bazy szkoły, można będzie zalogować się na stronie https://uonetplus.vulcan.net.pl/swinoujscie

Poniżej znajduje się instrukcja jak założyć konto potrzebne do korzystania z dziennika elektronicznego:

 1. Po uruchomieniu przeglądarki internetowej w okienku adres wprowadzamy adres internetowy dziennika – https://uonetplus.vulcan.net.pl/swinoujscie
 2.  Klikamy na zielone pole – Zaloguj się
 3.  W okienku logowania klikamy na – Załóż konto
 4. Wprowadzamy nasz adres mailowy, ten sam, który wcześniej podaliśmy w sekretariacie, następnie klikamy na kwadrat – nie jestem robotem i klikamy na zielone pole – Wyślij wiadomość
 5.  Logujemy się na naszą pocztę elektroniczną. Do naszej skrzynki odbiorczej powinien dotrzeć list z Vulcana – Rejestr użytkowników – aktywacja konta. Klikamy na link, który w nim znajdziemy w celu aktywacji nowego konta i wprowadzamy własne hasło, które musi spełniać podane tam wymagania. Po zatwierdzeniu nasze konto powinno być już aktywne.
 6. Po wejściu na adres dziennika – https://uonetplus.vulcan.net.pl/swinoujscie wprowadzamy nasz adres mailowy oraz utworzone hasło.

 

 

Zebranie rodziców uczniów klas II

 

Serdecznie zapraszamy na zabranie rodziców uczniów klas II, które odbędzie się w czwartek 5.09.2019r. o godzinie 16.00 w sali nr 4.

 

PODRĘCZNIKI

Informujemy, iż można już zakupić podręczniki do przedmiotów zawodowych – zgodnie z podanymi wcześniej listami.

 

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO!!!

Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020, które odbędzie się w poniedziałek 2.09.2019r. o godzinie 11.00 

 

Serdecznie zapraszamy!!!

 

 

UWAGA!!! Zebranie z Rodzicami!!!

Uprzejmie informuję, iż zebranie organizacyjne dla rodziców i uczniów klas I odbędzie się w poniedziałek 26.08.2019r. o godzinie 16.00 sala nr 4 – parter. Prosimy o przybycie również uczniów. 

Obecność obowiązkowa.

Serdecznie zapraszamy!!!

 

 

Długi weekend

Informujemy, iż w dniach 15.08.2019r. – 18.08.2019r. sekretariat szkoły będzie nieczynny.

 

 

Spis podręczników na rok szkolny 2019/2020 dla klas I po szkole podstawowej

 

W poniższym linku znajduje się spis podręczników dla klas I dla absolwentów szkół podstawowych – dla obu zawodów. Prosimy o zapoznanie się z nim i zakup podręczników do przedmiotów ogólnych. Z zakupem podręczników do przedmiotów zawodowych prosimy się WSTRZYMAĆ. Informacje o tych podręcznikach będzie przedstawiona na zebraniu, które zaplanowane jest na ostatni tydzień sierpnia. Dokładny termin i godzina spotkania zostanie wkrótce opublikowana. Dodatkowo poinformujemy o niej smsowo.

 

Spis podręczników na rok szkolny 2019 2020 ślusarz po szkole podstawowej

Spis podręczników na rok szkolny 2019 2020 operator po szkole podstawowej

 

Spis podręczników na rok szkolny 2019/2020

Pod poniższymi linkami znajdą Państwo spis podręczników dla klas I, II oraz III w roku szkolnym 2019/2020.

Absolwenci gimnazjum już mogą kupować podręczniki z przedmiotów ogólnych, zawodowe dopiero we wrześniu.

Uczniowie klas II i III również mogą już kupować podręczniki zgodnie z poniższym spisem.

Dla Klas I obowiązuje podział

 • spis dla absolwentów GIMNAZJUM
 •  Spis podręczników dla absolwentów SZKOŁY PODSTAWOWEJ – z tym, że  będzie umieszczony w najbliższym czasie – Bardzo prosimy o cierpliwość.

 W razie jakichkolwiek pytań dotyczących spisu i zakupu podręczników prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły 512 263 501

 Spis podręczników na rok szkolny 2019 2020 – operator obrabiarek skrawających klasa I po gimnazjum

Spis podręczników na rok szkolny 2019 2020 – ślusarz klasa I po gimnazjum

Spis podręczników na rok szkolny 2019 2020- operator obrabiarek skrawających klasa II

Spis podręczników na rok szkolny 2019 2020 – ślusarz klasa II

Spis podręczników na rok szkolny 2019 2020- operator obrabiarek skrawających klasa III

Spis podręczników na rok szkolny 2019 2020 – ślusarz klasa III

 

 

Ważne!!!

Serdecznie informujemy, iż w dniach 15.07.2019r. – 17.07.2019r. sekretariat szkoły będzie czynny w godzinach 9.00 – 13.00

W dniach 18.07.2019r. – 23.07.2019r. sekretariat będzie NIECZYNNY z powodu przerwy urlopowej. W sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy.

W dniach 24.07.2019r. – 26.07.2019r. sekretariat będzie czynny w godzinach 9.00 – 13.00

Od 29.lipca pracujemy już normalnie 7.30-15.30

 

 

 

Uwaga!!!

W czwartek 11 lipca 2019r. godzina 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych – tablica ogłoszeń – II piętro

 

UWAGA!

 

Spis podręczników na rok szkolny 2019/2020

Pod poniższymi linkami znajdą Państwo spis podręczników dla klas I, II oraz III w roku szkolnym 2019/2020.

Dla Klas I obowiązuje podział

 • spis dla absolwentów GIMNAZJUM
 •  Spis podręczników dla absolwentów SZKOŁY PODSTAWOWEJ – z tym, że  będzie umieszczony w najbliższym czasie – Bardzo prosimy o cierpliwość.

Bardzo prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły PRZED ZAKUPEM podręczników.

 W razie jakichkolwiek pytań dotyczących spisu i zakupu podręczników prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły 512 263 501

Spis podręczników na rok szkolny 2019 2020 – operator obrabiarek skrawających klasa I po gimnazjum

Spis podręczników na rok szkolny 2019 2020 – ślusarz klasa I po gimnazjum

Spis podręczników na rok szkolny 2019 2020- operator obrabiarek skrawających klasa II

Spis podręczników na rok szkolny 2019 2020 – ślusarz klasa II

Spis podręczników na rok szkolny 2019 2020- operator obrabiarek skrawających klasa III

Spis podręczników na rok szkolny 2019 2020 – ślusarz klasa III

 

 

UWAGA!!!!

W piątek 5 lipca 2019 r. 0 godz. 12.00 – w szkole (na II piętrze) zostanie wywieszona lista  kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły na rok szkolny 2019/2020.

Od tego dnia wydawane będą też w sekretariacie szkoły skierowania do lekarza medycyny pracy dla kandydatów zakwalifikowanych.

Zapraszamy!!!

 

 

 

 

UWAGA!

Informujemy, że w dniach od 25.06 do 28.06 sekretariat szkoły będzie czynny w godzinach od 8:30 do 14:00 

Spis podręczników na rok szkolny 2019/2020

Pod poniższymi linkami znajdą Państwo spis podręczników dla klas I w roku szkolnym 2019/2020

z podziałem na zawody dla absolwentów GIMNAZJUM

Spis podręczników dla absolwentów SZKOŁY PODSTAWOWEJ będzie umieszczony w najbliższym czasie.

Bardzo prosimy o cierpliwość. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących spisu i zakupu podręczników prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły 512 263 501

Spis podręczników na rok szkolny 2019 2020 – operator obrabiarek skrawających klasa I po gimnazjum

Spis podręczników na rok szkolny 2019 2020 – ślusarz klasa I po gimnazjum

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Informujemy, iż zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w środę 19.06.2019r.

o godzinie 12.30

Serdecznie zapraszamy  uczniów klas I i II 

 

 

UWAGA!!! Zebranie z rodzicami!

Serdecznie zapraszam na zebranie z rodzicami uczniów klas I oraz II, które odbędzie się 23 maja 2019r. o godzinie 17.00. Podczas spotkania omawiany będzie temat  “Bezpieczeństwa w szkole” oraz ocen proponowanych rocznych.

 

INFORMACJA!!!

Jest nam niezmiernie miło poinformować wszystkich zainteresowanych, iż rozpoczynamy proces rejestrowania nowego typu szkoły – Branżowej Szkoły II Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna, kolejnego etapu kształcenia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia,  która docelowo ma ruszyć w roku szkolnym 2020-2021! 

 

W WEEKEND MAJOWY SZKOŁA ZAMKNIĘTA!

            Serdecznie informujemy, iż w dniach 1.05.2019r. –  5.05.2019r. szkoła oraz sekretariat będzie nieczynny.  Niemniej jednak w sprawach pilnych prosimy o kontakt drogą elektroniczną 

email: sekretariat@aks.szkola.pl

 

“DRZWI OTWARTE” szkoły ODWOŁANE !!!!

 

Z przykrością informujemy, iż z przyczyn od nas niezależnych “Drzwi otwarte” szkoły zaplanowane na 25 kwietnia zostają ODWOŁANE. Odbędą się w maju – o dokładnej dacie poinformujemy w najbliższym czasie.

 

Za utrudnienia przepraszamy!

 

 

 

“DRZWI OTWARTE” szkoły już 25 kwietnia!!!

 

Serdecznie przypominamy, że już w czwartek 25 kwietnia 2019r.  w naszej szkole odbędą się  “Drzwi otwarte”. Wszystkich chętnych chcących poznać ofertę naszej placówki zapraszamy o godzinie 14.30 do budynku szkoły przy ul. Norweskiej 12 – II piętro.

O godzinie 14.45 przejście pod opieką pani pedagog do siedziby pracodawcy czyli  A.K.S. Poland, która mieści się przy ulicy Fińskiej 9. Podczas wycieczki po fabryce można będzie bliżej poznać specyfikę oferowanych przez nas zawodów (ślusarz, operator obrabiarek skrawających CNC), poznać miejsce pracy oraz uzyskać inne szczegółowe informacje o szkole. 

 

Serdecznie zapraszamy!!!!

 

 

TERMINY PREZENTACJI SZKOŁY!

Terminy prezentacji szkoły:
14.03 – godz. 9.50 – SP 6
15.03 – godz. 8.50 – SP 1
22.03 – SP Międzyzdroje

 

REKRUTACJA 2019/2020

 

Serdecznie informujemy, iż rozpoczynamy promocję naszej szkoły i proces rekrutacyjny na nowy rok szkolny 2019/2020. W związku z tym, już dziś zapraszamy na “Drzwi Otwarte”, które w naszej szkole odbędą się  w czwartek 25 kwietnia 2019r. 

Niemniej jednak już od ubiegłego tygodnia rozpoczęliśmy cykl spotkań promujących i prezentujących naszą placówkę w gimnazjach i szkołach podstawowych na terenie miasta i okolic – w tym Międzyzdrojach i Wolinie. O dokładnych terminach prezentacji w poszczególnych szkołach będziemy informować na bieżąco na naszej stronie oraz profilu Facebook, jak również w konkretnych placówkach. Już dziś zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą za pośrednictwem strony internetowej jak również poprzez kontakt telefoniczny – 512 263 501 (w godz. 7.30-15.30)

Uczniowie zainteresowani nauką w naszej szkole już dziś mogą pobrać z  poniższego linku:

Kwestionariusz osobowy ucznia 2019 2020 plus RODO

lub z zakładki DOKUMENTY kwestionariusz ucznia i po jego wypełnieniu odesłać go drogą mailową sekretariat@aks.szkola.pl lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły ul. Norweska 12  II piętro 

Szczegółowy plan “Drzwi otwartych” podamy w późniejszym terminie.

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Wewnątrzszkolny  Konkurs Patriotyczny

      W ramach korelacji międzyprzedmiotowej oraz propagowania umiejętności cyfrowych  ogłaszamy     w naszej szkole  konkurs. Odbywać się on będzie w kategorii indywidualnej i polegać będzie  na ułożeniu w wybranym stopniu trudności puzzli i przesłaniu  screena  z ekranu z ułożonym obrazkiem    na maila: chocian.e@gmail.com, lub przynieść zdjęcie  na telefonie  i pokazać pani Elżbiecie Chocian, pani Anicie Smolij lub Elżbiecie Wyrwińskiej wyników. Jeżeli będzie więcej niż jedna osoba, która przyniesie rozwiązanie konkursu, decydujący będzie czas ułożenia puzzli.

W każdym stopniu trudności przewidziana jest jedna  nagroda rzeczowa oraz  bonus niespodzianka.

Konkurs  trwa do 31 marca 2019 roku.

Puzzle do ułożenia w określonych poziomach dostępne są pod poniższymi linkami :

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=32e58ea6ff8e poziom trudny

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3aa6bd85b770 poziom łatwy

 

PRZERWA URLOPOWA

W dniach 4 – 8 luty 2019r. sekretariat szkoły będzie nieczynny. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny 512 263 501 lub drogą elektroniczną sekretariat@aks.szkola.pl

 

BEZPIECZNE FERIE 2019!!!

Już za kilkanaście dni rozpoczną się w naszym województwie tegoroczne Ferie Zimowe – serdecznie zapraszamy i zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Linki:

Poradnik bezpiecznego wypoczynku dla organizatorów i rodziców

Bezpiecznie w podróży dla uczestników i rodziców

Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 

Komunikat dla Rodziców w sprawie “DOPALACZY”

Poniżej link do komunikatu dla Rodziców

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców

Zebranie z rodzicami!!!

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów klas I oraz II na zebranie podsumowujące pierwsze półrocze, które odbędzie się w czwartek 24.01.2019r. o godzinie 16.15

Prosimy o obecność!

 

Przerwa świąteczna!!!

 

Serdecznie informujemy, iż w dniach 24, 27, 28 oraz 31.12.2018r. sekretariat szkoły będzie nieczynny. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny 512 263 501 lub drogą elektroniczną sekretariat@aks.szkola.pl

 

 

Spotkanie wigilijne 2018 

26 22 23 24 25

Święta już tuż tuż, więc i u nas nie mogło zabraknąć ich namiastki… Tegoroczne spotkanie wigilijne odbyło się już w dużo szerszym gronie niż w ubiegłym roku. Uczniowie spisali się na medal przygotowując to miłe wydarzenie 🙂 Podczas wczorajszego spotkania nie zabrakło więc kolęd, tradycyjnych polskich pierogów z kapustą i grzybami czy ryby… Zaproszonym gościom – Panu Simonowi Kjaer – szefowi AKS oraz prezesowi naszej szkoły Thomasowi Wagnerowi serdecznie dziękujemy za ich obecność! Uczniom i ich Rodzicom za przygotowanie pysznych potraw i ciast.
Wesołych Świąt!!!

 

Krystyna Sułek Nauczycielem na Medal 2018 w  Świnoujściu!!! 

Tuż przed końcem roku możemy pochwalić się nie lada sukcesem! Nasza Pani od matematyki Krystyna Sułek została świnoujskim Nauczycielem na Medal 2018 w kategorii Nauczyciel szkół ponadgimnazjalnych. Uroczysta gala wręczenia medali odbyła się we wtorek 18 grudnia w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Jesteśmy dumni i bardzo serdecznie gratulujemy Pani Krysi!!!

48375363_1701476109958577_7767447074915745792_n

 

Srebro dla naszego ucznia w tenisie stołowym!!!

ts1

 

Ogromnym sukcesem może pochwalić się jeden z naszych uczniów Daniel Radziszewski, biorący udział w licealiadzie tenisa stołowego, rozgrywanej indywidualnie. Reprezentant klasy I zdobył bowiem w środę 28.11.2018r. srebrny medal. Niewiele gorszy był drugi z naszych uczniów – Jacek Wójcik (również uczeń pierwszej klasy), który był o krok od podium, zajmując czwarte miejsce. 

W turnieju wzięło udział 21 chłopców i 8 dziewcząt ze świnoujskich szkół ponadgimnazjalnych. 

Naszym zdolnym uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Brawo chłopaki!

                                        ts3 ts

fot. szkoła

 

 

I Międzynarodowy Turniej Futsalu o Puchar AKS Świnoujście 2018 za nami!

turniej FUTSAL

 

I Międzynarodowy Turniej Futsalu o Puchar AKS  Świnoujście 2018 już za nami. Nasi uczniowie klasy I pod wodzą nauczyciela wychowania fizycznego Rafała Niewiadomskiego zdobyli zaszczytne drugie miejsce. W walce o zwycięstwo wyprzedziła ich tylko drużyna pracowników AKS Poland. Trzeci była załoga Wenezuela-Kolumbia, zaś poza podium znalazł się team z Danii.

Turniej został zorganizowany przez firmę  AKS i odbył się w ubiegłą sobotę 24 listopada w hali sportowej przy ulicy Norweskiej 12.

W rozgrywkach brały udział 4 międzynarodowe zespoły składające się z 5 zawodników każdy. Sędziował im prezes naszej szkoły pan Thomas Wagner. Każda drużyna rozgrywała po 4 mecze szesnastominutowe. Do finału weszła załoga naszej szkoły oraz pracownicy firmy. Emocjonujący mecz zakończył się wynikiem 1 do 0 dla tych drugich. Mimo, iż nasi uczniowie byli drudzy i tak bardzo cieszymy się z ich sukcesu.           Po wyczerpującej i jakże emocjonującej walce, zawodnicy oraz zgromadzona publiczność mogła liczyć na poczęstunek. I to nie byle jaki, gdyż…. międzynarodowy. Były bowiem potrawy polskie, duńskie a także wenezuelskie.

   f4                           f3

I Międzynarodowy Turniej Futsalu o Puchar AKS  Świnoujście 2018 można uznać za bardzo udany. Mamy nadzieję, że kolejna jego edycja przyciągnie nie tylko większą publiczność, ale także liczbę drużyn.

Organizatorom należą się wielkie brawa i ukłony za inicjatywę i propagowanie zdrowego stylu życia oraz integrację młodzieży, jak również środowisk lokalnych.

Wszystkim zawodnikom gratulujemy świetnej gry!

Nie możemy się doczekać kolejnego turnieju!

f2

Zdjęcia: Organizator

       

 

 

  “Bezpiecznie z młodym kierowcą”  – uczniowie na debacie w LO

  Dlaczego dochodzi do wypadków drogowych? Jak powinien zachować się kierowca podczas wypadku? Co robić aby uniknąć nieszczęścia? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań mieli okazję uzyskać uczniowie klasy drugiej, którzy w dniu 20.11.2018 wzięli udział w debacie społecznej pt: “BEZPIECZNIE Z MŁODYM KIEROWCĄ” zorganizowanej w Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I przez Komendę Miejską Policji w Świnoujściu.
Bardzo dziękujemy za możliwość udziału w spotkaniu i cenne informacje, które być może kiedyś mogą ocalić czyjeś życie. Czekamy na kolejne tego typu spotkania.

debata 2 debata debata 1

 

 

Światowy Dzień AIDS

Od 1988 roku dzień 1 grudnia jest ustalony  Światowym Dniem AIDS. W naszej szkole już rozpoczął się cykl zajęć dotyczących profilaktyki HIV/AIDS. Pomimo wielu działań uświadamiających jest to nadal istotny problem. Tematyka podjęta wśród młodzieży ma na celu uwrażliwienie na problem oraz solidaryzowanie się z ludźmi dotkniętymi tą chorobą oraz zwrócenie uwagi światowej społeczności na różne aspekty epidemii. Przedsięwzięcie obejmuje pogadanki na najbliższych lekcjach wychowawczych, wykonanie plakatów, happening trwający od 26 do 30 listopada 2018 roku. Mamy nadzieję, że nasze działania choć  w niewielkim stopniu uświadomią młodym ludziom ten jakże aktualny i ważny problem.

11                         12

 

Poniedziałek 12 Listopada DNIEM WOLNYM!!!

Informujemy, iż poniedziałek 12 listopada jest dniem ustawowo wolnym od pracy, w związku z czym zarówno Szkoła, jak również firma AKS jest ZAMKNIĘTA!!!

 

ZMIANA GODZIN OTWARCIA SEKRETARIATU

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 31.10.2018 (środa)  sekretariat szkoły będzie czynny w godzinach 8.00-12.00, natomiast 1.11.2018r. oraz 2.11.2018r. będzie NIECZYNNY.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

” DRZWI OTWARTE” dla rodziców

Serdecznie informujemy, iż zebranie z rodzicami uczniów klas I oraz II tzw. “Drzwi otwarte” odbędą się w czwartek 8 listopada w godzinach 16.15-17.00. Zapraszamy chętnych rodziców na spotkanie z wychowawcami klas.

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI

 

Uprzejmie informujemy, iż zebranie z rodzicami uczniów klas I i II odbędzie się w czwartek 4 października 2018r. o godzinie 16.20 w sali nr 7.

Serdecznie zapraszamy! 

Zebranie z rodzicami uczniów klas I    !!!

Informujemy, iż zebranie rodziców uczniów klas I odbędzie się 14 września o godzinie 16.00

Zapraszamy!

Obecność obowiązkowa

 

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Serdecznie informujemy, iż rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się

w poniedziałek  3 września 2018r. o godzinie:

11.30 – klasy I

12.00 – klasy II

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI KLAS PIERWSZYCH!!!

Serdecznie zapraszamy Rodziców (opiekunów prawnych) oraz Uczniów przyszłych klas pierwszych na zebranie, które odbędzie się w środę 29.08.2018 r. o godzinie 16.00 w budynku szkoły przy ul. Norweskiej 12 (II piętro).

Podczas zebrania uczniowie wraz z Rodzicami (opiekunami prawnymi) będą między innymi podpisywać umowy z pracodawcą.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!

Serdecznie zapraszamy!

 

Lista podręczników dla klasy I – rok szkolny 2018/2019

Wrzesień już tuż, tuż…. Lista podręczników dla “Pierwszaków”:) poniżej:

Spis podręczników na rok szkolny 2018 2019 – ślusarz

Spis podręczników na rok szkolny 2018 2019 – operator obrabiarek skrawających

 

 

Program “Dobry start” dla uczniów!!!

Kolejny rok szkolny zbliża się już wielkimi krokami, zachęcamy więc wszystkich Rodziców naszych przyszłych i obecnych uczniów do skorzystania z rządowego Programu “Dobry start”.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje na wniosek, raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat (także w przypadku ukończenia 20 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego). Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia (także w przypadku ukończenia 24 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego). Program obejmie dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

program 300 promocja

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jeżeli złożymy wniosek później wówczas samorząd ma 2 miesiące na rozpatrzenie wniosku.

Uwaga na terminy!

Uwaga! Aby otrzymać wsparcie, wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada, inaczej prawo do świadczenia dobry start przepadnie.

Bliższe informacje na stronie www.mpips.gov.pl

 

INFORMACJA !!! Godziny otwarcia sekretariatu!

Serdecznie informujemy, iż ze względu na przerwę urlopową w dniach 16.07.2018r. – 27.07.2018r. sekretariat szkoły będzie czynny w godzinach 10.00-12.00. W sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy sekretariat@aks.szkola.pl  lub telefoniczny 512 263 501

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

 

UWAGA KANDYDACI!!!

Pragniemy poinformować, iż wszyscy kandydaci, którzy dostarczyli już komplet dokumentów zostali przyjęci do klas pierwszych naszej szkoły.

Gratulujemy! I czekamy na Was 3 września!

Życzymy zatem udanego i bezpiecznego wypoczynku!!!

 

UWAGA!!!

Uprzejmie informujemy, iż w poniedziałek 2 lipca sekretariat będzie wyjątkowo czynny w godzinach 9.30-15.30.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Uwaga kandydaci!!!

    W zakładce “Organizacja roku szkolnego 2018/2019” znajduje się aktualny spis podręczników dla klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019. 

 

 

Zakończenie roku szkolnego

Uprzejmie informujemy, iż uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się w piątek 22 czerwca o godzinie 11.00.

 

 

Długi weekend – szkoła zamknięta!!!

            Serdecznie informujemy, iż w dniach 31.05.2018r. – 3.06.2018r. szkoła oraz sekretariat będzie nieczynny. Zapraszamy ponownie od 4.06. 2018r. w godzinach 7.30 -15.30

 

Przyjdź na V Cowboy Festyn AKS i poznaj naszą SZKOŁĘ!!!

plakat festyn

Już w najbliższą sobotę (19 maja) od godziny 14.00 podczas V Cowboy Festynu (Fińska 9 – plac przy AKS) na naszym szkolnym stoisku będzie można uzyskać informacje na temat funkcjonowania szkoły, rekrutacji na kolejny rok szkolny 2018/2019 oraz oferowanych przez nas kierunkach kształcenia. Zainteresowani będą mogli również pobrać  kwestionariusz, aby wraz z rodzicami zdecydować o wyborze naszej szkoły. Serdecznie zapraszamy!!!

 

Zebranie z rodzicami!!!

    Informujemy, iż zebranie z rodzicami odbędzie się w piątek 18  maja 2018 r. o godzinie 16.00. Prosimy o obecność.

 

Nowy zawód!!!

lak

fot. Internet

Oficjalnie ogłaszamy nabór na nowy w naszej szkole kierunek kształcenia – LAKIERNIK. Serdecznie zapraszamy chętnych do składania dokumentów. Wszystkie informacje na temat zawodu znajdą Państwo poniżej oraz pod numerem telefonu 512 263 501. Ilość miejsc ograniczona.

Adres sekretariatu szkoły:

ul. Norweska 12

72-602 Świnoujście

budynek byłego GP3 (Warszów) – II piętro

sekretariat@aks.szkola.pl

Coś o zawodzie…

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie lakiernik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przygotowania powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych;
2) nanoszenia powłok lakierniczych;
3) wykonania renowacji powierzchni lakierowanej.

Lakiernik jest to osoba malująca lub nakładająca farbę na określone elementy. Praca lakiernika nie należy do najprostszych, wymaga odpowiednich umiejętności, czyli dokładności i wielkiego skupienia.

Praca lakiernika polega na pokrywaniu elementów metodą elektrostatyczną (proszkową) oraz hydrodynamiczną (na mokro). Powłokę pokrytą metodą proszkową wykonuje się poprzez nanoszenie pistoletem odpowiedniej warstwy proszku na malowany detal. Proces ten wykonuje się w specjalnie przystosowanych do tego kabinach filtracyjnych. Powłokę pokrytą metodą na mokro wykonuje się za pomocą pistoletu kubełkowego oraz za pomocą pompy hydrodynamicznej. Proces pokrywania elementów powłoką proszkową lub na mokro jest poprzedzony przygotowaniem powierzchni pod malowanie. Odbywa się to poprzez usunięcie zanieczyszczeń i pokryciu malowanej powierzchni warstwą ochronną poprzez fosforanowanie lub chromianowanie. Odbywa się to w automatycznej linii myjącej. Do głównych obowiązków tego pracownika należy zatem m.in.: przygotowanie powierzchni, nakładanie powłoki lakierniczej, suszenie jej albo utrwalanie powierzchni różnymi technikami, a także bieżąca konserwacja i kontrola sprawności narzędzi. Osoba na tym stanowisku powinna cechować się m.in.: spostrzegawczością, dużą dokładnością, zręcznością, cierpliwością, wyczuciem koloru, zmysłem estetycznym, a także umiejętnością pracy w grupie oraz odpowiedzialnością za powierzone zadania. Powinna też posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat farb oraz być sprawna fizycznie i ruchowo, a także posiadać zdolności manualne. Lakiernik pracuje z wieloma narzędziami – prostymi (szlifierki, polerki – ręczne i mechaniczne) oraz specjalistycznymi (mierniki), pistolet pneumatyczny.

Zapraszamy!!!

 

 

Rusza nowy zawód – LAKIERNIK!!!

Od kolejnego roku szkolnego tj. 2018/2019 nasza szkoła planuje uruchomienie nowego zawodu – lakiernik.

Obecnie trwa procedura rejestracji kierunku.

Coś o zawodzie…

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie lakiernik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przygotowania powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych;
2) nanoszenia powłok lakierniczych;
3) wykonania renowacji powierzchni lakierowanej.

Lakiernik jest to osoba malująca lub nakładająca farbę na określone elementy. Praca lakiernika nie należy do najprostszych, wymaga odpowiednich umiejętności, czyli dokładności i wielkiego skupienia.

Praca lakiernika polega na pokrywaniu elementów metodą elektrostatyczną (proszkową) oraz hydrodynamiczną (na mokro). Powłokę pokrytą metodą proszkową wykonuje się poprzez nanoszenie pistoletem odpowiedniej warstwy proszku na malowany detal. Proces ten wykonuje się w specjalnie przystosowanych do tego kabinach filtracyjnych. Powłokę pokrytą metodą na mokro wykonuje się za pomocą pistoletu kubełkowego oraz za pomocą pompy hydrodynamicznej. Proces pokrywania elementów powłoką proszkową lub na mokro jest poprzedzony przygotowaniem powierzchni pod malowanie. Odbywa się to poprzez usunięcie zanieczyszczeń i pokryciu malowanej powierzchni warstwą ochronną poprzez fosforanowanie lub chromianowanie. Odbywa się to w automatycznej linii myjącej. Do głównych obowiązków tego pracownika należy zatem m.in.: przygotowanie powierzchni, nakładanie powłoki lakierniczej, suszenie jej albo utrwalanie powierzchni różnymi technikami, a także bieżąca konserwacja i kontrola sprawności narzędzi.

lak

fot.Internet

Osoba na tym stanowisku powinna cechować się m.in.: spostrzegawczością, dużą dokładnością, zręcznością, cierpliwością, wyczuciem koloru, zmysłem estetycznym, a także umiejętnością pracy w grupie oraz odpowiedzialnością za powierzone zadania. Powinna też posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat farb oraz być sprawna fizycznie i ruchowo, a także posiadać zdolności manualne. Lakiernik pracuje z wieloma narzędziami – prostymi (szlifierki, polerki – ręczne i mechaniczne) oraz specjalistycznymi (mierniki), pistolet pneumatyczny.

 

 

Reprezentacja szkoły podczas Święta Konstytucji 3 Maja

Reprezentanci Branżowej Szkoły I Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna podczas obchodów 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3  Maja w Świnoujściu oddali cześć i hołd składając symboliczny bukiet kwiatów pod pomnikiem „Bohaterom Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej”.

 

222

fot.Telewizja Świnoujście

Naszą szkołę reprezentowali od lewej: Justyna Szyszka, Krzysztof Zięba, Mateusz Filas oraz dyrektor szkoły Anna Stecyk.

 

W WEEKEND MAJOWY SZKOŁA ZAMKNIĘTA!

            Serdecznie informujemy, iż w dniach 30.04.2018r. –  6.05.2018r. szkoła oraz sekretariat będzie nieczynny.  Niemniej jednak w sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny pod  numerem 512 263 501 lub drogą elektroniczną  email: sekretariat@aks.szkola.pl

 

  

“DRZWI OTWARTE” SZKOŁY!!!

            Branżowa Szkoła I Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna zaprasza na “Dzień otwarty” szkoły, który odbędzie się w dniu 25. kwietnia (środa) w godzinach 12-15.

O godzinie 12.00  zapraszamy na spotkanie w szkole – ul. Norweska 12 (budynek SP 2, II piętro), 72-602 Świnoujście, gdzie odbędzie się prezentacja szkoły. Podczas wizyty będzie można szczegółowo zapoznać się  z naszą placówką.

Około godziny 13.00 odwiedzimy  zakład A.K.S. POLAND, gdzie nasi uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu. Tam też odbędzie się prezentacja poszczególnych zawodów. Zainteresowani nauką w naszej szkole będą mogli zobaczyć jak w praktyce wygląda praca w danym zawodzie. To również doskonała okazja, żeby przyjrzeć się nowoczesnym maszynom, na których uczą się nasi uczniowie.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny – 512 263 501

Nie przegap tej okazji!!!

Serdecznie zapraszamy !!!

 

 

Przerwa świąteczna!!!

             Serdecznie informujemy, iż w dniach 29.03.2018r. – 2.04.2018r. sekretariat szkoły będzie nieczynny. Zapraszamy od wtorku 3.04.2018r.

 

 

Zebranie z rodzicami!!!

 

             Informujemy, iż zebranie z rodzicami odbędzie się w czwartek 22 marca 2018 r. o godzinie 16.20.

Prosimy o obecność.

 

 

Nasza szkoła na konferencji z Minister Edukacji Narodowej

                 Prezes szkoły Thomas Wagner oraz dyrektor szkoły Anna Stecyk byli gośćmi konferencji zorganizowanej przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na temat szkolnictwa zawodowego i branżowego, która odbyła się 20 lutego 2018 roku w Szczecinie. Gościem honorowym była Minister Edukacji Zawodowej Anna Zalewska. W spotkaniu zorganizowanym w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim brali udział przedstawiciele MEN, samorządowcy oraz przedsiębiorcy. Prezes Branżowej Szkoły I Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna – Thomas Wagner jedynym reprezentant świnoujskich przedsiębiorców. Thomas Wagner podczas wystąpienia podkreślał, jak ważna jest współpraca szkół branżowych z przedsiębiorcami.

1

fot. AKS

????????????????????????????????????

fot.  Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty

Mamy Trytona 2017!!!!!!
To ogromny zaszczyt zostać tak wyróżnionym przez Prezydenta Miasta Świnoujście. Otrzymaliśmy Trytona 2017. Firma A.K.S Poland zwyciężyła w kategorii Gospodarka i Przedsiębiorczość 
Dziękujemy, że możemy być częścią tego sukcesu. Trytony

fot.iswinoujscie.pl

 

 

PRZERWA URLOPOWA!!!

            Uprzejmie informujemy, iż w dniach 19-26 stycznia sekretariat szkoły będzie zamknięty z powodu przerwy urlopowej. Niemniej jednak w sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny z numerem 512 263 501 lub drogą elektroniczną  sekretariat@aks.szkola.pl.

 

Nasi uczniowie wsparli 26. finał WOŚP  w SP 9 w Przytorze!

           Nasi uczniowie wsparli  Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wzięli udział w 26. finale WOŚP zorganizowanym w piątek 12 stycznia w  Zespole Szkolno-przedszkolnym w Przytorze.

 

 

 26233322_1316149248491267_1748679109123465082_o 26233750_1316131835159675_910957769633322166_o 26240619_1316131501826375_8214157844964447835_o 26240935_1316131025159756_850775425901691987_o  26685504_1316129158493276_451760399139765496_o 26685527_1316139271825598_5392037336269806040_o  26840857_1316131991826326_6770224118912813983_o 

 

Zebranie z rodzicami!!!

 

             Informujemy, iż zebranie z rodzicami odbędzie się 12. stycznia 2018 r. o godzinie 16.00.

Prosimy o obecność.

Szkoła dumą firmy!

        Jednym z największych osiągnięć firmy A.K.S Poland w 2017r. było uruchomienie Branżowej Szkoły I Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna. Podkreślił to wiceprezes zarządu firmy Simon Kjaer podczas przedświątecznego spotkania dla pracowników firmy podsumowującego mijający rok. Chłopcy zostali wyróżnieni i otrzymali od firmy drobne upominki.

koło fortuny

 

Święta, święta i po świętach….

          Święta, święta i po świętach. Czas wrócić do rzeczywistości i wziąć się do pracy…. a przede wszystkim do nauki…. A tym czasem możemy jeszcze powspominać, jak nasi uczniowie wraz z zaproszonymi gośćmi obchodzili wspólną Wigilię.

wigilia w1 w2 w3

 

Zajęcia profilaktyczne

        W grudniu 2017r. nasi uczniowie mieli przyjemność uczestniczyć w programie z zakresu profilaktyki uzależnień prowadzonym przez Fundację ” Motywacja i Działanie “. Serdecznie dziękujemy za zorganizowanie warsztatów i liczymy na dalszą owocną współpracę.

motywacja i działanie 1  motywacja i działanie

Przerwa świąteczna!!!

Informujemy, iż w dniach 22.12.2017 r. – 01.01.2018 r. sekretariat szkoły jest nieczynny.

Zapraszamy od 02.01.2018 r.

 

Zebranie z rodzicami!!!

Informujemy, iż zebranie z rodzicami odbędzie się 23 listopada (w czwartek) o godzinie 16.00. Prosimy o obecność.

 

Uczniowie złożyli hołd Bohaterom!

                   W sobotę 11 listopada w całym kraju odbyły się obchody 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości nie mogło zabraknąć również w naszym mieście, gdzie lokalni samorządowcy i przedstawiciele instytucji publicznych oddali hołd bohaterom narodowym.

Kulminacyjnym punktem świnoujskich obchodów Święta Niepodległości była uroczystość pod Pomnikiem Bohaterom Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej na Placu Słowiańskim, gdzie po odśpiewaniu hymnu państwowego z uroczystym wciągnięciem polskiej flagi oraz wystąpieniach przedstawicieli władz miasta, odbyło się złożenie wieńców i wiązanek kwiatów przez liczne delegacje. Wśród nich nie mogło zabraknąć też delegacji naszej Szkoły z Panią dyrektor na czele. W ten symboliczny choć sposób nasza  społeczność szkolna chciała wyrazić swą wdzięczność a także złożyć hołd wszystkim poległym bohaterom, którzy oddali swe życie za wolność naszej Ojczyzny.

 
DSC_0155

Naszą Szkołę reprezentowali: (od lewej) Oskar Dubik, Mateusz Filas, dyrektor Anna Stecyk oraz Krzysztof Zięba

 

 

 

 

 

 

Nasz medialny debiut!

W ostatnim numerze miesięcznika  Strefa Biznesu – Pomorze Zachodnie i Środkowe ukazał się artykuł o naszej szkole! Zapraszamy do lektury!

 

AOB lewa

Uwaga!

Od dnia 22 sierpnia sekretariat szkoły mieści się w budynku GP 3 przy ulicy Norweskiej 12 – na drugim piętrze.podrę