Rekrutacja II

Rekrutacja II 2020-06-30T08:11:44+00:00

 1. Na semestr pierwszy klasy I Branżowej Szkoły II Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna przyjmuje się kandydatów, którzy:

1) posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;
2) posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
3) posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 
2. Na semestr pierwszy przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia.
 
TERMINY przeprowadzenia rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021:
 
1. 15.06 -30.07.2020r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Do 4.08.2020r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności
3. Do 12.08.2020r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
4. Od 15.06.-14.08.2020r. wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie. 
6. Do 18.08.2020r. potwierdzenie przez kandydata pełnoletniego albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
7. 19.08.2020r. do godz. 14.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
8. Do 22.08.2020r. wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
9. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia – do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
10. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej- do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
11. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 3 dni od złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

Klauzula informacyjna

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Branżowa Szkoła I Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna  NIP 8551590846 informuje, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Branżowa Szkoła I Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna z siedzibą w Świnoujściu – ul. Białoruska 2, 72-602 Świnoujście, NIP 8551590846, tel.:  512 263 501 mail: sekretariat@aks.szkola.pl , dalej jako „ADO”;
  • Inspektorem Ochrony Danych osobowych (IOD) jest Pani Anna Jezierska, e-mail: iod@ aks.szkola.pl;
  • dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowiska pracy u ADO, stosownie do postanowień art. 221 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), a w pozostałym zakresie na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody;
  • dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 rodo. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
  • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych tj. aż do ewentualnego wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której Pan/Pani bierze udział.
  • przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  • ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie czasowym, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody;
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl;
  • podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolnie), ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której Pan/Pani bierze udział.